Caroline Raat

POPULAIR, INTERVIEWS, WEBINARS, RADIO & TV ACADEMISCH & PROFESSIONEEL CONTRACTONDERZOEK EN COMMENTAREN KLUWER ANNOTATIES EN ACTUALITEIT RECHTSPRAAK ENGLISH

 Publicaties van Caroline Raat

 NB: de gekleurde publicaties zijn raadpleegbaar op het internet.

Bijgewerkt tot en met 16 september 2023.

Wetenschappelijke/vakmatige boeken, hoofdstukken, artikelen en opinies:

(Met F.J. Erkens, L. Feikema, W. Slingerland en O. Schuwer) Corruptie en ondermijning, Handboek voor de overheid, Amsterdam: Berghauser Pont, oktober 2023;

De Wet bescherming klokkenluiders, Verkenning van de staats- en bestuursrechtelijke aspecten, Sdu PB 2023/6, nr. 123;

Lezing Universiteit Utrecht ‘Onderzoek in de praktijk niet vrijblijvend, grotere verantwoordelijkheid dan de wetenschap?’ juli 2023

De gevaarlijk aantrekkelijke overheid, De Hazardous Organization Tool aangepast voor de publieke sector, preprint

(Met S.T.P.H. Palmen-Schlangen), De vakmens als recht-doener, Beroepseer mei 2023

Ambtelijk vakmanschap: doe wat werkt, Een pleidooi voor evenwicht en kwaliteit in de overheidspraktijk, Tijdschrift voor Bestuurskunde 2023/2;

Is Afdelingsjurisprudentie over artikel 10 EVRM en Woo EHRM-proof?

Klachtbehandeling over grensoverschrijdend gedrag, Tijdschrift voor Klachtrecht 2023/2;

(Met P. Herfs) Kafka revisited, Schuldpresumptie in onderzoek, Tijdschrift voor Klachtrecht 2023/2;

(Met P. Herfs) De klok luiden over grensoverschrijdend gedrag, Interview met Hvk, Tijdschrift voor Klachtrecht 2023/2;

Handreiking Hamer blijft niet in stand bij de rechter

Organisatiecultuur, zin en onzin verkend, preprint

Geheimhouding, openbaarheid, verstrekking en inzage, De geheimhoudingsregels voor decentrale overheden, de Woo en de AVG

Selectie op publieke moraal, maart 2023

Gids open overheid, Achtergrond en praktijk, Amsterdam: Berghauser Pont, 2022;

(Met F.J. Erkens), De deskundige in het bestuursrecht, PB 2022 5/6, nr. 74;

“Grondslagen van het recht op ambtelijk vakmanschap”, in: M. Bokhorst, T. Jansen et.al., Het recht op ambtelijk vakmanschap, Culemborg:  Stichting Beroepseer, 2022;

“Open en transparant ambtelijk vakmanschap”,  in: M. Bokhorst, T. Jansen et.al., Het recht op ambtelijk vakmanschap, Culemborg:  Stichting Beroepseer, Stichting Beroepseer, 2022;

(Met B. Knowles, M. Rossi Quadrado and R. Turkewitz): ‘Ending Business as Usual:  The Need for Worldwide Whistleblower Protections’;

Transparantie en openbaarheid: waar gaat dat heen? Nog geen responsiviteit, burgerpespectief en grondslagen in het bestuursrechtelijk informatiedomein, Recencie Preadviezen VAR, preprint

Waarom de toeslagenaffaire niet wordt opgelost, naar intellectueel weerbaar bestuursrecht;

(Met L. Posthumus & J. Remmé) Ethiekonderwijs, zin en onzin verkend;

Ethiek en integriteitszorg, Handboek voor de overheidsjurist, Berghauser Pont, Amsterdam 2022;

Compliance en integriteitsonderzoek: graven naar de waarheid, Tijdschrift voor Compliance, Nr. 4 november 2021, p. 218 – 224;

Gij zult maatwerk leveren; maar hoe dan? Beleidsregels die de burger en professional zekerheid bieden, Sdu PB 2021/8;  

(Met J. Remmé) Integrity in Toxic Public Organizations, Solving Wicked Problems for Street Level Workers in Distress, EGPA conference paper august 2021;

Integriteitszorg, bescherm het goede, juli 2021;

Integriteit ontrafeld, Wat is het en wat werkt? Naar evidence-based integriteitzorg, juli 2021;

Op zoek naar waarden, wat verhalen ons vertellen, narratieve analyse en onderzoek, mei 2021;

Nieuw leiderschap in bestuursrechtland, april 2021;

Van openbaarheid van bestuur naar open overheid, Het ideaal van de waarheid als grondslag voor het recht op overheidsinformatie, PB 2021/2;

De AVG en het voorzorgbeginsel, oktober 2020;

Gemeentejuristen en integriteit, Sdu Actueel Commentaar, december 2019;

Open overheid, big data en privacy, Privacy en de gemeente, december 2019;

Recht en integriteit, een functioneel rechtsgebied in wording, november 2019;

Gids Openbaarheid van bestuur, van Wob naar Woo, Berghauser Pont, november 2019;

Geen rol voor HR bij melden misstanden, Sdu Actueel Commentaar, juli 2019;

(Met O. Schuwer) Gemeenteraad en AVG, Sdu Actueel Commentaar, maart 2019;

Naar een prettig én rechtmatig contact, Sdu Actueel Commentaar, juli 2017;

Marginale toets revisited, het preadvies van Hirsch Ballin, Sdu Actueel Commentaar, juni 2015;

Transparantie: als kind met het badwater weggegooid én kind van de rekening? Sdu Actueel Commentaar, september 2014;

Een toevluchtsoord voor klokkenluiders; brengt het Huis het ideaal van transparantie dichterbij?, Justitiële Verkenningen februari 2013;

Selznick on Governance Revisited, What can We Learn from Early Legal Sociology?, In: Heldeweg et al (red.), Law & Governance, Beyond the Public-Private Law Divide?, februari 2013;

How  can  a  Theory  of  Legal  Design  contribute  to  the  Enhancement  and Management  of  Legal  Quality  in  Constitutional  and  Administrative  Law? Twente University, September 2013;

In bezwaar, een handleiding voor de rechtspraktijk, Sdu, Den Haag november 2011;

Klachtencommissies en woonruimteverdeling, in Tijdschrift voor Klachtrecht 2010 / 5;

De Dienstenwet: naar een digitaal ontsloten Europa, in Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 2010 – 2, p. 63 – 68;

“Macht, mensen en machines”, Openbaar Bestuur oktober 2007, p 9-11;

“Mensen met Macht, Rechtsstatelijkheid als organisatiedeugd voor maatschappelijke organisaties”, Boom juridische uitgeverij, Den Haag 2007, proefschrift;

“Stories and Ideals”, in: W. Van der Burg en S. Taekema (red.)  The importance of Ideals, Debating Their Relevance in Law, Morality and Politics, Peter Lang, Bruxelles 2004;

“Macht en rechtsstaat, Verantwoordelijkheid als organisatiedeugd in de praktijk”, in: R. Jeurissen, B. Musschenga (red.) Integriteit in bedrijf, Organisatie en openbaar bestuur, Van Gorcum, Assen 2002;

(Met M.H.M. Hertogh en W.J. Witteveen) “Tussen rechtmatigheid en doelmatigheid, proeve van een idealenperspectief” in: W. van der Burg en F.W.A. Brom (red.) Over idealen, Het belang van idealen in recht, moraal en politiek, W.E.J. Tjeenk Willink, Deventer 1998;

Rechtsstaatlichkeit as an organizational virtue, Law and Society Conference Paper, mei 1988;

“Een schijn van vrijheid” in: Socialisme en Democratie 1997, nr. 3;

Populair / opinie / radio / video / webinars en masterclasses

Video webinar organisatiecultuur, september 2023

Klokkenluiden is niet hetzelfde als je mond opendoen, september 2023

Masterclass Whistleblowing, EU Directive and more, juli 2023

De Managementboekisering van de overheid, Binnenlands Bestuur, juni 2023

(Met Intiatief rechtsstaat Nederland) Consultatiereactie Staatscommissie Rechtsstaat, juni 2023

(Met S. van Buuren) Hamers gereedschapskist kan nog wel wat gebruiken. Zoals een ‘Stop-gesprek’ met beschuldigde, Volkskrant 25 mei 2023

Autoriteit Persoonsgegevens nog niet klaar voor meldingen van klokkenluiders, Privacy First, april 2023

(Met Initiatief rechtsstaat Nederland) Preconsultatiereactie Algemene wet bestuursrecht, april 2023

(Met M.Worth) No teeth yet for the House of whistleblowers; a missed opportunity for safe reporting of wrongdoing

(Met Coalitie ‘Over informatie gesproken’) Brief over de nieuwe ambtseed, 20 maart 2023

Huis voor klokkenluiders nog tandeloos: gemiste kans voor veilig melden misstanden, maart 2023

Het recht op publieke informatie, nieuw of niet?, i-bestuur

Macht in de achterhoede, stuiptrekkingen van een ancien regime?

Lezing Integriteit, recht en compliance, 1 december 2022

Integriteit in de compliancewereld: zeven rode vlaggen

Video lezing Ministerie EZ over integriteit en melden, vanaf min. 53

Wettelijke regulering van kwaliteit van de integriteitsindustrie nodig

Ongewenst gedrag met ongewenst gedrag: Regeringscommissaris, doe wat echt werkt

Slecht signalenonderzoek: aansprakelijk en soms strafbaar

Wat is er gebeurd met de brandbrief integriteit?

Veilig intern de klok luiden werkt niet via een extern meldkanaal

(Met G. Enthoven) Video Boekpresentatie Het recht op ambtelijk vakmanschap, Nationaal Archief 14 oktober 2022

(Met L. Feikema) Reflectiekamer Integriteit: onafhankelijk en onthaast

Eis professionaliteit van de overheid bij het zoeken naar stukken, I-bestuur

Best practices voor de Wet open overheid

Ongewenst gedrag met ongewenst gedrag

Hoera, we hebben een Wet open overheid, maar scoort Nederland nu internationaal hoger?

Wettelijke regulering van kwaliteit van de integriteitsindustrie nodig

Goed werken met data, Magazine sociaalweb

Onduidelijkheid over klokkenluiderswetgeving, uitleg van doorwerking EU-recht

Interview over boek Ethiek en integriteitszorg voor de overheidsjurist, september 2021

Speaker on US Congress National Whistleblower Day 2021

(Met grote groep wetenschappers en professionals) Rechtsstatelijkheid als evenwichtskunst, brief aan ministerie BZK

Wet open overheid: informatie over semi-publieke organisaties eruit, niets ervoor terug

Naar een een volwaardige klokkenluidersautoriteit

Charlatans: A risk for ethics in organisations

The ‘benefits affair’ as a canary in the coal mine;

De toeslagenaffaire: incident of kanarie in de kolenmijn? ;

Voorbij responsiviteit en bureaucratisme, Normaal je werk (kunnen) doen;

Het grootmoedigheidsbeginsel, november 2020;

Misleidende en oneerlijke reclame in de integriteitsindustrie

Transparantie in de rechtspraak, scoort Nederland wel zo hoog als wordt beweerd? RiskCompliance;

Klokkenluider for life is echt geen benijdenswaardige positie, interview met voorzitter Hvk, RiskCompliance;

Nudging for ethics, de theorie, augustus 2020;

Evaluatierapport Huis voor klokkenluiders, Toch een burcht voor melders van misstanden?, RiskCompliance, 24 juli 2020;

Internetconsultatie Wet Huis voor klokkenluiders;

(Met J. Brabers en TI-NL) Toekomstvisie Huis voor Klokkenluiders, wat schieten we ermee op?, RiskCompliance, 12 mei 2020;

Rechtspraak en de AVG, RiskCompliance;

“Goed melderschap” volgens het Huis voor Klokkenluiders

Hoe klokkenluiders in de kou zijn gezet door een beunhaas, kroniek van een egotrip Beroepseer, juni 2019;

What the Wob?, i-bestuur;

Rechtspraak: neemt de neiging tot favoritisme en gemakzucht toe?

Nederland na zes jaar Open Overheid;

Nederlands Actieplan Open Overheid is een gemiste kans;

Het Actieplan Open Overheid, ook voor gemeenten, Sdu Actueel commentaar februari 2016;

Met o.m. Nationale ombudsman en TI-NL Discussienota Wet Huis voor klokkenluiders

Hoera, een klokkenluiderswet. Maar waar is de klepel? NRC Handelsblad 18 mei 2012;

Interview Radio 5 over de macht van woningcorporaties, 7 april 2012;

Sociale verhuur taak overheid, Trouw 10 maart 2012;

(Met Henri Vogel en Laurens Zwaan) De Overheidsjurist levert geld op, Juridische kwaliteitszorg als bezuinigingsinstrument, HR Overheid, SDU, februari 2012, p. 35-37;

Lang interview op Radio 1, 27 mei 2011;

“Wat kan er zo gevoelig zijn aan informatie over natuur?”, Trouw, 12 mei 2011;

“Werk weigeren beter dan klokkenluiden”, diverse GPD-bladen, juli 2008;

“Waakhond over onkreukbaarheid”, Binnenlands Bestuur, 22 juni 2007;

“Bedreigingen rond boek”, Binnenlands Bestuur, 8 september 2006;

Interview over subsidiestop, Binnenlands Bestuur, 9 maart 2007;

Begrip voor de Antillen, Leidsch Dagblad 2006;

“Het Koninkrijksmodel”, Amigoe, september 2005;

“Een beetje integer”, in: Binnenlands Bestuur’, 18 juni 2004;

“Informatieoffensief”, Amigoe, februari 2004;

“Weg met de gedragscode”, Binnenlands Bestuur, 29 november 2002;

“Sociale verzekeringen lenen zich niet voor beleidsvrijheid gemeenten”, Binnenlands Bestuur, 19 november 1999.

Commentaren Kluwer Algemeen Bestuursrecht

Afdeling 2.1 & 2.2 Awb (Verkeer tussen bestuursorganen en burgers)

Titel 4.2 Awb, alle artikelen (Subsidie)

Titel 4.3 Awb, alle artikelen (Beleidsregels)

Titel 9.1 Awb, alle artikelen (Klachtrecht)

 

2018

End of term Report Netherlands (Open Government Partnership before change by Dutch government);

Midterm Report Netherlands (Open Government Partnership);

2016

End of term Report Netherlands (Open Government Partnership);

2014

Deskundigenrapport misbruik in het bestuursrecht (advocatenkantoor)

2013

Position Paper Wet Huis voor klokkenluiders (Transparency International);

2012

Rechtsverwerking in het bestuursrecht, Een quick scan van de mogelijkheden van belanghebbenden om terug te komen op besluiten met formele rechtskracht (Universiteit Twente) ;

2011

Bezuinigen op noodopvang, Een onderzoek naar de rechtmatigheid van de beëindiging van de subsidierelatie met Stichting Haags Wegloophuis de Vluchthaven door de Gemeente Den Haag (Universiteit Twente);

Bestuurlijk-juridische borging van publieke belangen bij de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs, Een evaluatief onderzoek naar de bestuurlijk-juridische borging van publieke belangen bij de verzelfstandiging van Primato door de Gemeente Hengelo (Universiteit Twente);

Bestuurlijk-juridische borging van publieke belangen bij gemeentelijke taakverzelfstandiging, Een inventariserend onderzoek naar de mogelijkheden tot bestuurlijk-juridische borging van publieke belangen bij verzelfstandigde taakuitvoering bij de Gemeente Hengelo (Universiteit Twente);

2010

Onderzoek naar de mogelijkheden van marktwerking bij Sociale werkvoorziening (Universiteit Twente, met prof. dr. P. de Vries); 

2009

De juridisch-economische organisatie van het landschap; een droogheemraadschap (Universiteit Twente, met prof. dr. P. de Vries).

Annotaties:

2023

PB 2023/7 ABRvS 1 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:816  (Niet afsluiten elektronische weg)

Pb 2023/7 ABRvS 15 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:976 (Afdeling maakt geen werk van integriteitsvragen)

Rechtbank Rotterdam 21 april 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:3199, ECLI:NL:RBROT:2023:3266 t/m ECLI:NL:RBROT:2023:3272, Ombudspolitiek: probleem voor een weerbare democratie en integere rechtsstaat;

PB 2023/5, Vz ABRvS 11 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1851 (Waarom burgergerichte overheid niet werkt);

PB 2023/5, Kantonrechter rechtbank Den Haag 17 maart 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:3370 (Mulderzaak contra legem?);

Data & Privacyweb,  ABRvS 2 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:896; ABRvS 2 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:897 (Zijn de Woo en Archiefwet hetzelfde?);

PB 2023/3 Rechtbank Midden-Nederland 3 februari 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:375 (Digitaal gebiedsverbod);

PB 2023/3 ABRvS 18 januari 2023, ECLI:NL:RVS:2023:168 (De ene deskundige is de andere niet);

PB 2023/2 ABRvS 14 december 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3674 (Transparantiebeginsel vraagt om vierogenprincipe);

PB 2023/2 ABRvS 2 december 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3523 (De voorzichtige voorzieningenrechter);

PB 2023/2 Rechtbank Midden-Nederland 28 oktober 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:4295 (Maatwerk in openbare orderecht heel gewoon);

2022

CRvB 4 maart 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:473 (Angstcultuur als ontslaggrond);

PB 2022/6 Rechtbank Overijssel 4 maart 2022, ECLI:NL:RBOVE:2022:627 (geen evenredigheid bij boete bij inburgeringsplicht);

PB 2022/3 Vz. ABRvS 9 februari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:378 (wispelturige voorzieningenrechter);

2021

PB 2021/6 Rechtbank Oost-Brabant ECLI:NL:RBOBR:2021:4061 en ECLI:NL:RBOBR:2021:4062 (evenredigheid sluiten horeca Eindhoven)

PB 2021/6 Centrale Raad van Beroep 23 augustus 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:1918 (boodschappenaffaire Wijdemeren)

PB 2021/5 Gerechtshof Den Haag 15 juni 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:1052 (5G-netwerk)

PB 2021/2 Rb. Rotterdam, 22 januari 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:471, ECLI:NL:RBROT:2021:350 (reputatieschade en actueel procesbelang)

PB 2021/1 ABRvS, 9 december 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2914 (Schadevergoeding bij niet tijdig beslissen);

PB 2021/1 ABRvS 4 november 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2596 (Wob-verzoek ook bij eigen belang verzoeker);