Caroline Raat

POPULAIR, INTERVIEWS, WEBINARS, RADIO Interview eenvandaag
over slecht 
integriteitsonderzoek
ACADEMISCH & PROFESSIONEEL CONTRACTONDERZOEK EN COMMENTAREN KLUWER ANNOTATIES EN ACTUALITEIT RECHTSPRAAK ENGLISH

 Publicaties van Caroline Raat

 NB: de gekleurde publicaties zijn raadpleegbaar op het internet.

Bijgewerkt tot en met 16 september 2023.

Wetenschappelijke/vakmatige boeken, hoofdstukken, artikelen en opinies:

Organisatiecultuur, zin en onzin verkend, boek verwacht september 2024

Macht en Machiavellisme, boek verwacht augustus 2024

Maatwerk en macht, Motivatie als motor voor rechtsstatelijk vakmanschap, preprint peer-reviewed artikel

Geen informalisme in de wet, Kroniek van hoe fictie langzamerhand feit wordt, preprint peer-reviewed artikel

Bestuursrecht en integriteit, Voldoet de Awb-wetgever aan internationale normen? Preprint peer-reviewed artikel

Morele moed moet niet moeten, preprint peer-reviewed artikel

(Hoofdauteur en redacteur, met F.J. Erkens W. Slingerland en O. Schuwer) Corruptie en ondermijning, Handboek voor de overheid, Amsterdam: Berghauser Pont, februari 2024;

Perception is Nothing, Justice is Everything Quality of Government and Law: the Way to Regain, Conference Paper, januari 2024

Instrument voor hulp aan organisaties om mensen met hoge ethische normen aan te trekken en te behouden. Beroepseer 16 november 2023;

De Wet bescherming klokkenluiders, Verkenning van de staats- en bestuursrechtelijke aspecten, Sdu PB 2023/6, nr. 123;

Lezing Universiteit Utrecht ‘Onderzoek in de praktijk niet vrijblijvend, grotere verantwoordelijkheid dan de wetenschap?’ juli 2023

De gevaarlijk aantrekkelijke overheid, De Hazardous Organization Tool aangepast voor de publieke sector, preprint

(Met S.T.P.H. Palmen-Schlangen), De vakmens als recht-doener, Beroepseer mei 2023

Ambtelijk vakmanschap: doe wat werkt, Een pleidooi voor evenwicht en kwaliteit in de overheidspraktijk, Tijdschrift voor Bestuurskunde 2023/2;

Is Afdelingsjurisprudentie over artikel 10 EVRM en Woo EHRM-proof?

Klachtbehandeling over grensoverschrijdend gedrag, Tijdschrift voor Klachtrecht 2023/2;

(Met P. Herfs) Kafka revisited, Schuldpresumptie in onderzoek, Tijdschrift voor Klachtrecht 2023/2;

(Met P. Herfs) De klok luiden over grensoverschrijdend gedrag, Interview met Hvk, Tijdschrift voor Klachtrecht 2023/2;

Handreiking Hamer blijft niet in stand bij de rechter

Organisatiecultuur, zin en onzin verkend, preprint

Geheimhouding, openbaarheid, verstrekking en inzage, De geheimhoudingsregels voor decentrale overheden, de Woo en de AVG

Selectie op publieke moraal, maart 2023

Gids open overheid, Achtergrond en praktijk, Amsterdam: Berghauser Pont, 2022;

(Met F.J. Erkens), De deskundige in het bestuursrecht, PB 2022 5/6, nr. 74;

“Grondslagen van het recht op ambtelijk vakmanschap”, in: M. Bokhorst, T. Jansen et.al., Het recht op ambtelijk vakmanschap, Culemborg:  Stichting Beroepseer, 2022;

“Open en transparant ambtelijk vakmanschap”,  in: M. Bokhorst, T. Jansen et.al., Het recht op ambtelijk vakmanschap, Culemborg:  Stichting Beroepseer, Stichting Beroepseer, 2022;

(Met B. Knowles, M. Rossi Quadrado and R. Turkewitz): ‘Ending Business as Usual:  The Need for Worldwide Whistleblower Protections’;

Transparantie en openbaarheid: waar gaat dat heen? Nog geen responsiviteit, burgerpespectief en grondslagen in het bestuursrechtelijk informatiedomein, Recencie Preadviezen VAR, preprint

Waarom de toeslagenaffaire niet wordt opgelost, naar intellectueel weerbaar bestuursrecht;

(Met L. Posthumus & J. Remmé) Ethiekonderwijs, zin en onzin verkend;

Ethiek en integriteitszorg, Handboek voor de overheidsjurist, Berghauser Pont, Amsterdam 2022;

Compliance en integriteitsonderzoek: graven naar de waarheid, Tijdschrift voor Compliance, Nr. 4 november 2021, p. 218 – 224;

Gij zult maatwerk leveren; maar hoe dan? Beleidsregels die de burger en professional zekerheid bieden, Sdu PB 2021/8;  

(Met J. Remmé) Integrity in Toxic Public Organizations, Solving Wicked Problems for Street Level Workers in Distress, EGPA conference paper august 2021;

Integriteitszorg, bescherm het goede, juli 2021;

Integriteit ontrafeld, Wat is het en wat werkt? Naar evidence-based integriteitzorg, juli 2021;

Op zoek naar waarden, wat verhalen ons vertellen, narratieve analyse en onderzoek, mei 2021;

Nieuw leiderschap in bestuursrechtland, april 2021;

Van openbaarheid van bestuur naar open overheid, Het ideaal van de waarheid als grondslag voor het recht op overheidsinformatie, PB 2021/2;

De AVG en het voorzorgbeginsel, oktober 2020;

Gemeentejuristen en integriteit, Sdu Actueel Commentaar, december 2019;

Open overheid, big data en privacy, Privacy en de gemeente, december 2019;

Recht en integriteit, een functioneel rechtsgebied in wording, november 2019;

Gids Openbaarheid van bestuur, van Wob naar Woo, Berghauser Pont, november 2019;

Geen rol voor HR bij melden misstanden, Sdu Actueel Commentaar, juli 2019;

(Met O. Schuwer) Gemeenteraad en AVG, Sdu Actueel Commentaar, maart 2019;

Naar een prettig én rechtmatig contact, Sdu Actueel Commentaar, juli 2017;

Marginale toets revisited, het preadvies van Hirsch Ballin, Sdu Actueel Commentaar, juni 2015;

Transparantie: als kind met het badwater weggegooid én kind van de rekening? Sdu Actueel Commentaar, september 2014;

Een toevluchtsoord voor klokkenluiders; brengt het Huis het ideaal van transparantie dichterbij?, Justitiële Verkenningen februari 2013;

Selznick on Governance Revisited, What can We Learn from Early Legal Sociology?, In: Heldeweg et al (red.), Law & Governance, Beyond the Public-Private Law Divide?, februari 2013;

How  can  a  Theory  of  Legal  Design  contribute  to  the  Enhancement  and Management  of  Legal  Quality  in  Constitutional  and  Administrative  Law? Twente University, September 2013;

In bezwaar, een handleiding voor de rechtspraktijk, Sdu, Den Haag november 2011;

Klachtencommissies en woonruimteverdeling, in Tijdschrift voor Klachtrecht 2010 / 5;

De Dienstenwet: naar een digitaal ontsloten Europa, in Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 2010 – 2, p. 63 – 68;

“Macht, mensen en machines”, Openbaar Bestuur oktober 2007, p 9-11;

“Mensen met Macht, Rechtsstatelijkheid als organisatiedeugd voor maatschappelijke organisaties”, Boom juridische uitgeverij, Den Haag 2007, proefschrift;

“Stories and Ideals”, in: W. Van der Burg en S. Taekema (red.)  The importance of Ideals, Debating Their Relevance in Law, Morality and Politics, Peter Lang, Bruxelles 2004;

“Macht en rechtsstaat, Verantwoordelijkheid als organisatiedeugd in de praktijk”, in: R. Jeurissen, B. Musschenga (red.) Integriteit in bedrijf, Organisatie en openbaar bestuur, Van Gorcum, Assen 2002;

(Met M.H.M. Hertogh en W.J. Witteveen) “Tussen rechtmatigheid en doelmatigheid, proeve van een idealenperspectief” in: W. van der Burg en F.W.A. Brom (red.) Over idealen, Het belang van idealen in recht, moraal en politiek, W.E.J. Tjeenk Willink, Deventer 1998;

Rechtsstaatlichkeit as an organizational virtue, Law and Society Conference Paper, mei 1988;

“Een schijn van vrijheid” in: Socialisme en Democratie 1997, nr. 3;

Populair / opinie / radio / video / webinars en masterclasses

Wetgever, regel het goed of regel het niet, over de ontwerp-AMvB Besluit anoniem melden bij de Wet bescherming klokkenluiders

Wat moet de beginnende ambtenaar kennen en kunnen? Beroepseer, april 2024

Advies over veilig melden vraagt om vakmanschap van vertrouwenspersonen, Beroepseer, maart 2024

Klokkenluiden als mensenrecht, presentatie Haagse Hogeschool november 2023

Klokkenluiden als mensenrecht melders hebben recht op deskundig advies, werkgevers de plicht, oktober 2023

Video webinar organisatiecultuur, september 2023

Klokkenluiden is niet hetzelfde als je mond opendoen, september 2023

Masterclass Whistleblowing, EU Directive and more, juli 2023

De Managementboekisering van de overheid, Binnenlands Bestuur, juni 2023

(Met Intiatief rechtsstaat Nederland) Consultatiereactie Staatscommissie Rechtsstaat, juni 2023

(Met S. van Buuren) Hamers gereedschapskist kan nog wel wat gebruiken. Zoals een ‘Stop-gesprek’ met beschuldigde, Volkskrant 25 mei 2023

Autoriteit Persoonsgegevens nog niet klaar voor meldingen van klokkenluiders, Privacy First, april 2023

(Met Initiatief rechtsstaat Nederland) Preconsultatiereactie Algemene wet bestuursrecht, april 2023

(Met M.Worth) No teeth yet for the House of whistleblowers; a missed opportunity for safe reporting of wrongdoing

(Met Coalitie ‘Over informatie gesproken’) Brief over de nieuwe ambtseed, 20 maart 2023

Huis voor klokkenluiders nog tandeloos: gemiste kans voor veilig melden misstanden, maart 2023

Het recht op publieke informatie, nieuw of niet?, i-bestuur

Macht in de achterhoede, stuiptrekkingen van een ancien regime?

Lezing Integriteit, recht en compliance, 1 december 2022

Integriteit in de compliancewereld: zeven rode vlaggen

Video lezing Ministerie EZ over integriteit en melden, vanaf min. 53

Wettelijke regulering van kwaliteit van de integriteitsindustrie nodig

Ongewenst gedrag met ongewenst gedrag: Regeringscommissaris, doe wat echt werkt

Slecht signalenonderzoek: aansprakelijk en soms strafbaar

Wat is er gebeurd met de brandbrief integriteit?

Veilig intern de klok luiden werkt niet via een extern meldkanaal

(Met G. Enthoven) Video Boekpresentatie Het recht op ambtelijk vakmanschap, Nationaal Archief 14 oktober 2022

(Met L. Feikema) Reflectiekamer Integriteit: onafhankelijk en onthaast

Eis professionaliteit van de overheid bij het zoeken naar stukken, I-bestuur

Best practices voor de Wet open overheid

Ongewenst gedrag met ongewenst gedrag

Hoera, we hebben een Wet open overheid, maar scoort Nederland nu internationaal hoger?

Wettelijke regulering van kwaliteit van de integriteitsindustrie nodig

Goed werken met data, Magazine sociaalweb

Onduidelijkheid over klokkenluiderswetgeving, uitleg van doorwerking EU-recht

Interview over boek Ethiek en integriteitszorg voor de overheidsjurist, september 2021

Speaker on US Congress National Whistleblower Day 2021

(Met grote groep wetenschappers en professionals) Rechtsstatelijkheid als evenwichtskunst, brief aan ministerie BZK

Wet open overheid: informatie over semi-publieke organisaties eruit, niets ervoor terug

Naar een een volwaardige klokkenluidersautoriteit

Charlatans: A risk for ethics in organisations

The ‘benefits affair’ as a canary in the coal mine;

De toeslagenaffaire: incident of kana